หวย
ตรวจหวย เลขเด็ด ข่าวคราววงการหวย แหล่งใบ้หวย ชุมชนคนใบ้หวย
 
งวดวันที่ 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง เลขท้าย 3 ตัว
1 มี.ค. 2556 50  50  000  52 75 37  30  73  33  77  70 750 050 756 350 850 150
16 ก.พ. 2556 01  10  20  04  60  70 44  30  40  80  81  60 660 801 056 788 008 153
1 ก.พ. 2556 99  52  10  23  04  70 42  33  44  47  48  49 881 358 306 878 511 203
16 ม.ค. 2556 20  21  22  24  25  72 43  30  48  44  46  47 951 602 301 411 571 284
30 ธ.ค. 2556 48  49  85  77  52  33 21  02  07  11  10  00 201 850 777 950 831 250
16 ธ.ค. 2556 84  88  82  58  65  75 01  03  04  08  50  60 225 606 394 741 250 313
1 ธ.ค. 2556 06  61  62  64  65  55 35  34  36  37  38  39 637 442 351 656 417 535
16 พ.ย. 2556 58  51  52  54  65  75 40  34  42  48  45  46 658 358 356 358 851 153
1 พ.ย. 2556 70  71  72  73  74 77 53 54 55 56 57 59 59 740 095 104 140 502 770
16 ต.ค. 2556 41  46  14  64  49  94 10  15  54  45  50  59 946 740 671 154 801 041
1 ต.ค. 2556 44  42  46  14  12 16 83  84  81  78  98  68 544 514 840 874 650 809
16 ก.ย. 2556 02  03  13  43  56  93 70  72  73  76  96  67 732 596 706 841 249 409
1 ก.ย. 2556 60  12  10  11  18 13 80  81  84  87  64  67 701 503 206 908 219 612
16 ส.ค. 2556 60  62  67  06  26  76 51  15  53  35  58  85 362 867 746 436 946 706
1 ส.ค. 2556 46   65   84  47  24  42 75  76  27  75  29  49 412 681 829 584 820 982
16 ก.ค. 2556 61   16   64  46  67  76 40  04  43  34  49  94 216 342 043 764 936 783
1 ก.ค. 2556 40   04   43   34  47  74 82   28   86   68   89 98 746 347 586 901 207 816
16 มิ.ย. 2556 50  05  51  75  58  85 03  30  40  04  08  80 612 958 174 459 533 833
1 มิ.ย. 2556 80   85  08  58  18  81 42   24   45   54   47 74 971 821 817 214 074 512
16 .. 2556 70   73   79  71  77  07 47  67  87  61  62   64 972 073 306 406 397 496
2 พ.ค. 2556 34   35   36   03  50 30 02   72   77   21   22  20 809 789 109 102 321 324
16 เม.. 2556 03   03   05   50  70  07 63   66   36   68  86  06 386 560 930 507 832 401
1 เม.. 2556 24   28   29  91  94   95 41   42  45  48  49  51 597 812 524 359 692 566
16 มี.ค. 2556 70   73   79   71   77  07 47   67   87   61  62 64 972 073 306 406 397 496
1 มี.ค. 2556 11   10   12   14  15  17 19   28   29   67   60   32 429 814 693 182 242 023
16 ก.พ. 2556 32   34   38   39  49  24 70   07   72   27  76   67 738 035 437 015 628 470
1 ก.พ. 2556 31   13   35   53   38  83 01  10  14  41  17  71 865 016 326 415 254 453
16 ม.ค. 2556 14   64   19   69  66  44 10   14   50   54   50   15 477 473 433 376 363 073
30 ธ.ค. 2555 61   62   64   66   68   06 80   08   85   18   81   88 186 864 642 662 526 616
16 ธ.ค. 2555 10   01   14   41   17   71 81   18   86   68   89   98 458 581 817 841 592 641
1 ธ.ค. 2555 22   21   20   25   27   28 57   58   70   72   75   87 526 269 697 731 741 520
16 พ.ย. 2555 63    36   64   46   65  56 93   39   94   49   96  69 269 691 918 054 064 934
1 พ.ย. 2555 61   62   65   66   69  16 91   85   95   87   97   59 526   269   691   720  730
16 ต.ค. 2555 39  79  78  89  83  08 48 31 32  34  35  36  39  33 520  773  548  148  310
1 ต.ค. 2555 41  42  44  49  04  14 12   16   19   21   22   20 214   146   469   173   174  814 
16 ก.ย. 2555 62   64   65   66   68 78 15   19   12   48   40 14 586   864   642   185  285 182 
1 ก.ย. 2555 42 43 44 45 49 34 70 72 76 77 67 60 854 542 426 315 305 076
16 ส.ค. 2555 53   52   51   32   30  38 75   70   71   90   91   93 792   427   723   731   032   153
1 ส.ค. 2555 22   26   27   28   20   21 52   62   51   61   55   60 862   692   297   952   852   995
16 ก.ค. 2555 50   05   54   45   58   85 20   02   26   62   28   82 039   394   940   259   470   986
1 ก.ค. 2555 11   14   15   18   43  44 27  45  74  63  62  86 581  235  814  718  157  741
16 มิ.ย. 2555 11 12 14 15 19 69

81 83 84 85 87 88

031 534 835 237 961 764
1 มิ.ย. 2555 21 22 25 26 28 29

79 90 00 99 33 09

572 582 592 926 268 570
 16 พ.ค. 2555 46   45   47    04    42   40 60  06  56  56  52  62 65 046  045  042  560  564  562
 2 พ.ค. 2555 21   22   24    28    29  92 15   51   35   53   45  54 315   754   740   642   895
 16 เม.ย. 2555 21   22   24   28   29  92 43   44   45   34   40  51 812  129   294   296  396  499
 1 เม.ย. 2555 32   33   35   36   37 16    61   06   04   40  08 653   537   372   377   399
 16 มี.ค. 2555 53   35   57   75   59   95 41   14   43   34   46  64 280   804   043   396   296  541
 1 มี.ค. 2555 74    64    62   92   42  26 03   13   52   56   63  53 674    362   246   721   529  963
 16 ก.พ. 2555 50   05   21   12   25  52 82   84   85   86   88 68 458   586   862   739  730   484
 1 ก.พ. 2555 92   29   93   39   95   59 10   01   16   61   19   91 856    562   621   259  359  695
 16 ม.ค. 2555 40   04   43   34   47   74 82   28   86   68   89  98 347   746   586   526  263  731
 30 ธ.ค. 2554 14   24   67   66  44  42 35   45   56   88   85   95 994   794  675   897   542 360
 16 ธ.ค. 2554 64   67   56   86   67  88 22   32   44   47   46   62 575   296   387   873   191 566
 1 ธ.ค. 2554 40   42   43   52  53  05 61    62    64   66    68  67 186   862   624   471   481 394
 16 พ.ย. 2554 64   68   69   95   98  99 14    24    34    43    44  41 068   368   468   968  998  079
 1 พ.ย. 2554 01   10   03    30   07  70 34    43    35    98    86  18 840    550  647   962  780  670
 16 ต.ค. 2554 30   34   34   44   43   03 74    77   78   84   81   18 309   443   274   713   139  390
 1 ต.ค. 2554 61    62   65   66   69   16 03    43    30    39   38    34 694   547   852   773   983  526
 16 ก.ย. 2554 62    66   60    86   82   80 59    25    91    92   98    95 679   556   973   280   200 986
 1 ก.ย. 2554 43   44   34   30   33   35 93    89    85   88    95    85 529   453   537   370   749   301
 16 ส.ค. 2554 00   09   91    39   99   90 16    18    08     68    81   60 381   810  104   723   371  096
1 ส.ค. 2554 62   63   60   01   60   61  66 88   84   48   80   81   44  41 177   848   187   687   799  462
 16 ก.ค. 2554 84    86   87   81   88    80 54    56    57    59    55   50 841  943   245    384   671 873
1 ก.ค. 2554 41    40    12     13    44   11 33    13    09    79    95    99 709  679    190  404   890 3103
16 มิ.. 2554 22    23    32     25    33   35 55    59    49    69   95    99 629  429   507   077  066  503
 1 มิ.. 2554 13    35    58    85    53   54 24    76    64    66   22    62 071   893   503    642
16 พ.ค. 54 11    22    31    33    42    44

66    75    77    84    86    88

633    144    928    732    453

1 พ.ค. 54 81    83    84    18    85    89

64    46    64    67    40    66

942    457    350    137    112

16 เม.ย. 54 21    28    27    29    07    37

43    46    86    15    45    95 527    907    721    524    792
1 เม.ย. 54 33    31    35    39    51    53

43    44    45    47    64    67 915    260    964    826    869
16 มี.ค. 54 57    77    07    15    75    78

66    67    94    96    95    99 756    677    012    507    579
1 มี.ค. 54 10    20    35    65    85    05

14    94    40    42    44    24 520    414    246    858    632
16 ก.พ. 54 00    02    01    18    03    07 56    61    64    66    41    68 193    716    527    174    416
1 ก.พ. 54 81    82    88    10    80    11 50    59    64    46    16    56 642    588    394    033    473
16 ม.ค. 54 14    40    72    74    76    41 11    15    16    46    16    14 392    418    874    114    504
30 ธ.ค. 53 88    98    19    80    18    81 50    25    52    15    45    55 914    801    009    614    450
16 ธ.ค. 53 17    47    28    18    32    31 18    81    84    89    78    98 363    469    631    655    205
1 ธ.ค. 53 30    34    39    43    40    41 60    61    64    69    91    93 482    684    754    439    693
16 พ.ย. 53 31    13    01    10    35    53 00    07    70    17    71    77 802    501    952    771    325
1 พ.ย. 53 44    34    47    80    83    89 23    29    20    25    15    55 201    253    011    393    695
16 ต.ค. 53 17    62    72    77    07    36 15    47    10    89    52    92 802    673    361    669    853
1 ต.ค. 53 31    35    32    36    51    56 90    93    96    97    24    45 467    816    839    461    037
16 ก.ย. 53 52    56    59    82    85    89 13    17    18    70    73    76 125    528    558    798    958
01 ก.ย. 53 80    86    88    70    72    79 12    15    17    43    45    48 045    208    479    708    745
16 ส.ค. 53 70    73    77    41    43    48 21    26    29    62    64    67 077    277    284    662    676
01 ส.ค. 53 40    42    48    71    72    78 62    66    69    21    26    29 541    581    621    671    821
16 ก.ค. 53 21    24    27    41    43    48 50    53    59    82    85    86 376    505    642    884    914
01 ก.ค. 53 21    23    29    80   83    85 50    53    58    72    75    78 235    508    512    757    887
16 มิ.ย. 53 72    74    78    91    95    97 12    15    19    40    43    47 519    619    647    727    887
01 มิ.ย. 53 14    17    19    81    83    87 41    43    47    54    57    59 114    583    587    746    974
16 พ.ค. 53 21    25    29    50    54    58 80    82    87    93    96    97 152    158    187    541    683
02 พ.ค. 53 42    47    49    63    64    69 50    51    56    73    77    78 074    469    674    760    964    794
16 เม.ย. 53 31    33    39    71    73    77 82    87    88    21    22    25 337    371    536    593    793    931    937
01 เม.ย. 53 71    75    77    21    25    26 81    85    87    51    53    54 715    764    856    934    975
16 มี.ค. 53 21    25    28    80    84    88 13    16    19    51    54    57 081    384    423    582    782
01 มี.ค. 53 90    92    96    98    50    53    57    59 20    23    25    29    80    83    84    89 346    376    522    558    838    868    976
16 .. 53 71    73    78    50    53    56    58 30    37    39    60    61    67 336    585    653    753    849    971
01 ก.พ. 53 61    66    68    81    84    87 41    47    48    92    96    97 344    380    735    844    880    887
16 ม.ค. 53 42    44    47    70    72    75    79 13    14    16    19    63    65    69 211    292    315    345    715    998
30 ธ.ค. 52 70    74    75    79    12    14    15    19 30    34    36    39    51    53    54    57 513    514    693    714    730    914    993
16 ธ.ค. 52 70  71  73  75  80  83  85  88 33  35  38  10  13  15  18 180  276  646  775  823  873
01 ธ.ค. 52 62  65  67  92  95  97 41  44  70  72  74  75 472  475  492  792  795  972  975
16 พ.ย. 52 12  13  14  25  26  27  29 22  25  26  28  52  55  58 212  247  285  311  347  473  715  927
01 พ.ย. 52 23  24  27  28  73  75  79 41  44  49  82  85  86  89 144  172  759  724  485  523  604  938
16 ต.ค. 52 41  42  43  49 81  84  86  87  91  92  94  97 752  174  413  018  019  516  543  847
01 ต.ค. 52 48  45  42  50  52  55  57 60  69  65  67  70  73  75  78 372  524  547  249  574  578  458  751
16 ก.ย. 52 31  37  39  90  93  96  97 42  43  46  48  61  66  69 397  943  353  396  090  097
01 ก.ย. 52 30  31  36  60  64  65  69 81  84  85  86  47  43  44  48 362  357  435  356  447  954  754  747
16 ส.ค. 52 07  67  71  73  74  76  78 35  38  39  37  53  98  54  95 756  758  679  454  567  671  351  348
01 ส.ค. 52 02  03  06  82  86  88 59  56  57  29  26  27 754  764  546  466  426  463  789  802
16 ก.ค. 52 43  44  47  74  73  77 57  56  59  97  96  99 547  573  694  691  413  276  462  358
01 ก.ค. 52 42  43  49  13  16  19 33  37  39  62  65  69 735  233  115  799

 

counter customisable